Gasshuku 2013_2Fist.jpg

Gasshuku 2013.jpg

IMG_0001-1.jpg

IMG_0002-1.jpg

IMG_0004-1.jpg

IMG_0006-1.jpg

IMG_0012-1.jpg

IMG_0013-1.jpg

IMG_0016-1.jpg

IMG_0017-1.jpg

IMG_0018-1.jpg

IMG_0019-1.jpg

IMG_0020-1.jpg

IMG_0021-1.jpg

IMG_0022-1.jpg

IMG_0029-1.jpg

IMG_0041-1.jpg

IMG_0042-1.jpg

IMG_0043-1.jpg

IMG_0060-1.jpg

IMG_0076-1.jpg

IMG_0082-1.jpg

IMG_0083-1.jpg

IMG_0091-1.jpg

IMG_0134-1.jpg

IMG_0154-1.jpg

IMG_0155-1.jpg

IMG_0156-1.jpg

IMG_0160-1.jpg

IMG_0161-1.jpg

IMG_0162-1.jpg

IMG_0164-1.jpg

IMG_0165-1.jpg

IMG_0166-1.jpg

IMG_0167-1.jpg

IMG_0174-1.jpg

IMG_0179-1.jpg

IMG_0180-1.jpg

IMG_0181-1.jpg

IMG_0183-1.jpg

IMG_0185-1.jpg

IMG_0192-1.jpg

IMG_0194-1.jpg

IMG_0195-1.jpg

IMG_0197-1.jpg

IMG_0199-1.jpg

IMG_020-1.jpg

IMG_0203-1.jpg

IMG_0206-1.jpg

IMG_0210-1.jpg

IMG_0212-1.jpg

IMG_0214-1.jpg

IMG_0216-1.jpg

IMG_0217-1.jpg

IMG_0231-1.jpg

IMG_0240-Jovanovski_Vladimir.jpg

IMG_0253-1.jpg

IMG_0263-1.jpg

IMG_0274-1.jpg

IMG_0275-1.jpg

IMG_0276-1.jpg

IMG_0283-1.jpg

IMG_0287-1.jpg

IMG_0291-1.jpg

IMG_0294-1.jpg

IMG_0296-1.jpg

IMG_0309-1.jpg

IMG_0312-1A.jpg

IMG_0327-1.jpg

IMG_0329-1.jpg

IMG_0330-1.jpg

IMG_0331-1.jpg

IMG_0332-1.jpg

IMG_0340-1.jpg

IMG_0341-1.jpg

IMG_0351-1.jpg

IMG_0353-1.jpg

IMG_9589-1.jpg

IMG_9598-1.jpg

IMG_9619-1.jpg

IMG_9654-1.jpg

IMG_9657-1.jpg

IMG_9661-1.jpg

IMG_9672-1.jpg

IMG_9678-1.jpg

IMG_9687-1.jpg

IMG_9723-1.jpg

IMG_9726-1.jpg

IMG_9732-1.jpg

IMG_9733-1.jpg

IMG_9737-1.jpg

IMG_9742-1.jpg

IMG_9744-1.jpg

IMG_9747-1.jpg

IMG_9751-1.jpg

IMG_9752-1.jpg

IMG_9753-1.jpg

IMG_9773-1.jpg

IMG_9819-1.jpg

IMG_9867-1.jpg

IMG_9869-1.jpg

IMG_9870-1.jpg

IMG_9871-1.jpg

IMG_9880-1.jpg

IMG_9882-1.jpg

IMG_9886-1.jpg

IMG_9887-1.jpg

IMG_9891-1.jpg

IMG_9900-1.jpg

IMG_9901-1.jpg

IMG_9904-1.jpg

IMG_9909-1.jpg

IMG_9910-1.jpg

IMG_9911-1.jpg

IMG_9912-1.jpg

IMG_9928-1.jpg

Kokutsu dachi.jpg

Oi-tsuki.jpg

SAWADA kihon.jpg

Soto uke-yoko empi.jpg

Tanaka Maegeri.jpg

TANAKA- ROČNO.jpg

Tanaka-Tara-Helena.jpg

Tanaka_Dachi.jpg

Uchi-moroto uke.jpg